Vilkår for handel – minAlarm.dk ApS (Det med småt...)
Version 1.1 2016.
Disse forretningsvilkår gælder ved alle køb hos minAlarm.dk ApS Ved senere ændring eller revision af forretningsvilkårene er det de gældende forretningsvilkår på dagen, hvor ordren placeres, som er gældende for det enkelte køb.

§1 Lovgrundlag
Køb hos minAlarm.dk ApS’s er underlagt dansk ret, herunder de præceptive regler for internethandel og køb for private.

§2 Salgsbetingelser
Alt salg via webshoppen eller via telefoniske ordrer foregår med udgangspunkt i minAlarm.dk ApS’s hjemsted, Dyssevangen 26, 3520 Farum. Fysisk handel og salg samt betaling på adressen er ikke mulig.
 
Vi handler kun med personer over 18 år og eventuelle ordrer lagt af personer under 18, kan derfor annul­leres af forældre/værger til unge under 18 år, eller af minAlarm.dk ApS.

Ordrer fra kunder er ikke accepteret af og er dermed ikke bindende for minAlarm.dk ApS før betaling er sket, enten via Betalingsaftale på web eller overførsel til bank med bekræftet modtagelse på minAlarm.dk ApS’s bankkonto og gensidig accepteret ordrebekræftelse er modtaget af kunden. Ordre lagt på webshoppen er dog bindende for kunden ved ordreafgivelse, såfremt minAlarm.dk ApS kan levere det bestilte inden for en rimelig periode.

Alle betalingsgebyrer og transaktionsbaserede omkostninger ved samhandlen pålægges kunden, såfremt intet andet er angivet.

Alle priser er baseret på dagspriser, hvor ordren ligges og kun tilbud givet med tydelig angivelse af anden periode er gyldige. Alle priser på webshoppen er angivet inklusiv moms.

§3 Leveringsbetingelser
Levering af varer fra minAlarm.dk ApS foregår som udgangspunkt via PostDanmark med pakke eller brevpost. minAlarm.dk ApS kan vælge anden transportør. Leveringen sker til kundens adresse eller hvis anden adresse er opgivet i forbindelse med bestillingen. Benyttes Flex levering eller lignende ordninger, er det kundens ansvar, hvis varerne bliver stjålet eller lider anden skade (vejrlig) i forbindelse med anbringelsen. Herudover henvises til transportørens erstatningsvilkår herfor.

For at købe varer hos minAlarm.dk ApS er det nødvendigt at opgive en mail-adresse, der samtidig anvendes til bruger log-in på minAlarm.dk ApS kundedatabase Klub minAlarm.dk. Adgangskode/Password vælges selv af kunde i forbindelse med oprettelse på webben eller genereres af minAlarm.dk ApS, såfremt vi foretager oprettelsen. Kundedata omhandler Navn, Adresse, Postnummer, Telefonnummer og mail adresse. Endvidere noteres eventuelt serie ­nummer/Panel ID i forbindelse med salg af større varer/anlæg. Her udover bliver i nogle tilfælde, Hardware og Software versioner noteret, med henblik på kontakt for eventuelt nødvendige opdateringer eller tilbage­kaldelser. Oprettelsen sker alene til brug for leveringsdata, og der udveksles ikke persondata til tredjepart. De registrerede oplysninger opbevares i 5 år. Som registreret, har kunden altid mulighed for indsigt og kunden kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Personoplysninger opbevares ikke krypteret. Personoplysninger transmitteres ikke krypteret, når disse indtastes.
Som udgangspunkt leveres (forsendes) varer førstkommende hverdag efter betaling er modtaget på minAlarm.dk ApS' bankkonto. I realiteten vil det sige levering 2-5 dage efter ordreafgivelse og betaling er gennemført.
Ved modtagelse af varer skal kunden straks kontrollere, at det leverede svarer til følgebeskrivelsen, og er i overensstemmelse med de bestilte varer. Eventuelle uoverensstemmelser meddeles minAlarm.dk ApS straks. I modsat fald er minAlarm.dk ApS ikke ansvarlig herfor. Eventuelt fejlleverede varer skal straks oplyses til minAlarm.dk ApS. Er der brud på emballagen eller mistanke om tyveri fra forsendelsen, skal den pågældende transportør kontaktes og kopi af denne korrespondance sendes til minAlarm.dk ApS, såfremt minAlarm.dk ApS skal involveres.§4 Fortrydelsesret
MinAlarm.dk ApS giver 14 dages fortrydelsesret på ordrer bestilt på minAlarm.dk webshop. Fortrydelsesretten tæller fra den dag kunden modtager varerne med minAlarm.dk ApS´s valgte transportør.

Fragtomkostninger ved returnering betales af kunden. minAlarm.dk ApS modtager ikke varer sendt per efterkrav eller lignende. Returnering kan kun ske, såfremt varen tilbagesendes i væsentlig samme stand, inklusiv det medleverede tilbehør. Herudover skal alt kundeprogrammering være slettet og eventuelt efterladte logs, koder, telefonnumre mv., er kundens eget ansvar.
Er der skrevet på emballagen, påsat andre mærkater eller på anden måde opstået forhold der gør, at varen ikke kan sælges som ny, forbeholder minAlarm.dk ApS sig retten til ikke tage varen retur og tilbagelevere den for kundens regning.

Specialfremstillede varer eller eventuelt ibrugtagen software, kan ikke returneres.

Erhvervskunder har ingen returret.

Varen sendes til adressen:
 
minAlarm.dk ApS
Att.: RMA nummer (Modtager fra minAlarm.dk)
Dyssevangen 26
3520 Farum
 
Der må almindeligvis accepteres ca. 1 uges behandlingstid af tilbagesendte varer, ligesom der kan være behov for dialog via telefon eller mail for at verificere tilbageleveringen. Herefter udbetales det fulde beløb via oprindelig betalingsmetode.

Varer der ikke kan leveres, eller ikke bliver afhentet hos transportør, og kommer retur til minAlarm.dk ApS, kan minAlarm.dk ApS gøre kunden erstatningsansvarlig for, i forbindelse med både forsendelsesomkostninger, samt anvendt tid jævnfør gældende timeløn, til ekspedition mm. anden aftale foreligger.


§5 Reparation og reklamationer
Hos minAlarm.dk ApS giver vi 24 måneders fuld reklamationsret til private i overensstemmelse med købelovens regler. Erhvervskunder er begrænset til maksimalt 12 måneders reklamationsret.
 
For at sikre fuld udnyttelse af og indsigt i de købte varer tilbyder vi fuld telefonsupport, og i tilfælde hvor det er muligt, fjernbetjent internetsupport. Omfanget vil række til grundlæggende konfiguration, samt til anvendelse på almindeligt brugerniveau. Efter 6 måneder er der mulighed for tilkøb af denne tjeneste for 1 år ad gangen; se aktuelle priser herfor.

Er der tale om defekte varer, hvor defekten ikke kan afhjælpes ved fremsendelse af delkomponenter, søges der om RMA nummer, med tydelig angivelse af fejlbeskrivelse og forventning om afhjælpning af fejlen. Ved fremsendelse af RMA nummer forventer minAlarm.dk ApS at modtage varerne retur på kundens regning seneste 5 hverdage herefter, med tydelig angivelse af RMA nummer på forsendelse. minAlarm.dk ApS forbe­holder sig retten til at afvise efterkravsforsendelser og varer uden tydelig referenceangivelse direkte på pakken. RMA nummeret annulleres såfremt de beskrevne tidsfrister ikke er overholdt. minAlarm.dk ApS vil herefter afprøve fejlbeskrivelsen og enten udbedre defekterne på eget værksted eller hos distributør/leverandør, hvorfor deres ekspeditionstid kan være afgørende for, hvor hurtig varen igen kan returneres, eller efter deres vurdering ombyttes til ny. Dette tidsrum og eventuelt tab i forbindelse hermed, kan minAlarm.dk ApS ikke gøres erstatningsansvarlig for.

Varerne returforsendes til kunden på minAlarm.dk ApS regning. I tilfælde hvor fejlen ikke er konstateret, forbeholder minAlarm.dk ApS, sig retten til at opkræve kunden omkostninger for returforsendelsen.
Eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med programmering af udstyr, udbedres via de til kunden givne instrukser, typisk på telefon eller via mail, eventuelt via fjernbetjent programmel som kunde skal være behjælpelig med opsætning af adgang til.

§6 Serviceprodukter generelt
For at yde den bedst mulige support tilbyder minAlarm.dk ApS forskellige serviceprodukter. Som eksempel kan man forlænge den i §5 nævnte 6 måneders udvidede kundesupport og man kan tilkøbe årlig Premium support for gennemgang af programmering, systemlog, samt batteriskift, til aktuelle priser.
Alt support herudover kan aftales til den gældende timepris herfor.
I forbindelse med support beskrives de indstillinger eller ændringer der er foretaget, som dokumentation herfor, og minAlarm.dk ApS fralægger sig ethvert driftsansvar, herudover både i direkte eller indirekte sammen­hænge.

§7 Installationsaftaler
Som udgangspunkt er Installationspriser baseret på en geografisk grænse fra minAlarm.dk ApS hjemsted. Alle installationsordrer herudover udføres under forudsætning af efterfølgende opgørelse af kørte kilometer indeholdende køretid til minaAlarm.dk dagsaktuelle priser og takster.

I forbindelse med installationsaftaler, forventes der fri adgang til installationssteder og 230V stikkontakt inden for ca. 4 meter, samt ved internetkablede produkter, adgang til LAN inden for ca. 4 meter. I nogle tilfælde kan der ligge forventning om adgang til Portforwarding, for optimal udnyttelse af produkter.
Det er kundens ansvar og omkostning, at sikre adgang til disse forhold via lovlige installationer. Såfremt dette ikke er til stede, kan minAlarm.dk ApS gøre kunden erstatningsansvarlig for den anvendte tid.

minAlarm.dk ApS er forsikret i forbindelse med udførelsen af arbejdet og de eventuelle skader, der måtte opstå. Kunden eller stedfortræder forventes at være til rådighed for opridsning af arbejdets udførelse inden igang­sætning heraf.

I forbindelse med installation beskrives de enkelte produkter og hvad der kan forventes udført. Alt arbejde herudover er for kundens regning. Dette igangsættes dog ikke uden kundens samtykke.
Det tilstræbes, at arbejdet udføres ved ét besøg. Eventuelt tidligere aftalte/udførte salgsbesøg er ikke indregnet heri. Såfremt der opstår kunden uforskyldt materialemangel, fejlmedbragte varer eller defekte varer, afholder minAlarm.dk ApS omkostninger i forbindelse med nyt besøg, som kunden igen må acceptere at stille adviseringstid til rådighed for, uden beregning/erstatning herfor.


Oplysning om klagemuligheder
Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til:
Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse info@minAlarm.dk